Công đoàn

KẾ HOẠCH Học tập chuyên đề năm 2015KẾ HOẠCH

Học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức

Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân;

đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

 

Thực hiện Hướng dẫn số 424/CĐGD ngày 22/01/2015 về Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, Công đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh triển khai kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp nối những chuyên đề đã học trong thời gian qua; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của năm 2015; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”; đẩy mạnh tuyên truyền, gắn với kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2015.

2. Yêu cầu

- Việc học tập chuyên đề năm 2015 phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, làm cho mỗi đoàn viên công đoàn nắm vững những nội dung của chuyên đề: Phẩm chất “trung thực” và “trách nhiệm; “gắn bó với nhân dân”; “đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

- Sau học tập phải liên hệ và thực hiện.

II. TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ LIÊN HỆ

- Tuyên truyền về nội dung chuyên đề cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong năm 2015; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Sau sinh hoạt chuyên đề, mỗi đoàn viên phải chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là những người thân, những người xung quanh mình về những nội dung của chuyên đề, vận động mọi người thực hiện tốt các nội dung đó.

- Các tổ công đoàn lựa chọn cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đề xuất với Công đoàn trường biểu dương, khen thưởng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Việc học tập, liên hệ theo chuyên đề thực hiện tại công đoàn cơ sở do BCH công đoàn chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện. Từng tổ công đoàn định kỳ hàng tháng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thảo luận phương hướng phấn đấu, đánh giá việc thực hiện, báo cáo kết quả với công đoàn trường.

- Triển khai học tập bằng hình thức: Học chuyên đề tập trung, họp công đoàn, ngoại khóa, phát hành tài liệu, phổ biến trên website của nhà trường. Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn.

- Từng đoàn viên xây dựng nội dung đăng ký thực hiện gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Ban chấp hành công đoàn chủ động phối hợp với các tổ chức trong nhà trường sinh hoạt học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” . Phân công nhiệm vụ cụ thể:

Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Oanh

Chủ trì: đ/c Thành

Tổ chức: đ/c Cường

Khen thưởng, kỉ luật: đ/c Ngọc

- Tài liệu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” phục vụ cho học tập do Ban chấp hành công đoàn phát hành.

 

Nơi nhận:

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

- Chi bộ, Đoàn trường

- Tổ trưởng tổ CĐ

- Niêm yết bảng tin

- Lưu

 

CHỦ TỊCH

 

(đã kí)

 

Nguyễn Mậu Thành

 

 

 

 

 

Lượt truy cập: 1803721 lần

Đang online: 12 người