Công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN Nhiệm Kì 2017-2022

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Nhiệm kỳ 2017 - 2022

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

1

Trần Ngọc Chương

1963

Chủ tịch

2

Hà Xuân Cảnh

1979

Phó Chủ tịch

3

Lê Thị Phụng

1978

Ủy viên

4

Phạm Văn Ngọc

1980

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Tuyết

1982

Ủy viên


Lượt truy cập: 1959553 lần

Đang online: 13 người